OM OS

Sønderho Antenneforening blev etableret i 1987. Vi startede med 67 medlemmer og i dag er vi knap 500 medlemmer. Der er i årenes løb investeret betydeligt i at kunne dække såvel den gamle by som hele sommerhusområdet.

Bestyrelsens medlemmer


Sekretariat:
Sønderho Antenneforening
Sønderho Strandvej 10, Sønderho
6720 Fanø
e-mail: info@soenderho-af.dk

Tlf. 4440 0953


Formand:

Sten Andersen

Ved Bavnen 34

6720 Fanø

Tlf. 2251 4327Kasserer:

Cathrine Steenberg

Sønder Land 19

6720 FanøNæstformand:

Andrijana Brinch

Nord Land 28
6720 Fanø

Sekretær:

Helle Holm-Nielsen

Sønderho Strandvej 50A

6720 FanøBestyrelsesmedlemmer:

Bent Maigaard

Skræddermarken 20

6720 FanøBent Andersen

Kåvervej 16

6720 Fanø
LOVE OG VEDTÆGTER FOR SØNDERHO ANTENNEFORENING


  §1  FORENINGENS NAVN:

  Foreningens navn er ”Sønderho Antenneforening”. 


  §2 FORENINGENS FORMÅL:

  Foreningens formål er at oprette og drive et fællesantenneanlæg og bredbåndskabelanlæg for  

  husejere i Sønderho, inkl. sommerhusområder med det formål at: 

      a) Modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler.

      b) Udbyde kapacitet til datatransmission (internet - kan udbydes excl. radio- og fjernsyns-kanaler)

      c) Udbyde andre serviceydelser som falder ind under anlæggets muligheder.

  Udbud kan foretages af foreningen selv, eller ved tidsbegrænset overdragelse at kapacitet til tredjemand. 


  §3  FORENINGENS HJEMSTED

  Foreningens hjemsted er Sønderho, 6720 Fanø


  §4 FORENINGENS MEDLEMMER:

  Som medlem kan optages enhver, som ejer en bolig i foreningens område og som erlægger den til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift, samt kontingent. Indmeldelsen og medlemskabet følger ejendommen/matrikel nummeret. Ved flere boligenheder på samme ejendom afgør bestyrelsen antallet af medlemskaber.  

  Udmeldelse skal ske med 3 måneders skriftligt varsel fra førstkommende kvartals begyndelse.  

  Ved udmeldelse skal medlemmet underskrive en af foreningen udarbejdet udmeldelsesformular og erlægge det til enhver tid, på generalforsamlingen fastsatte udmeldelsesgebyr. 

  Ved udmeldelse eller eksklusion er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. Ved eksklusion hæfter Sønderho Antenneforening ikke for de økonomiske og andre konsekvenser, som eksklusionen eventuelt medfører – herunder manglende internetforbindelse. 

  Har en ejendom tidligere været medlem af Sønderho Antenneforening, er det muligt at blive medlem igen ved at betale de faktiske omkostninger samt genoplukningsgebyr, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

  Beløbet kan dog ikke overstige den aktuelle tilslutningsafgift. 


  §5 BESTEMMELSER VEDRØRENDE ANTENNEANLÆG: 

  a)For at blive medlem skal der betales en tilslutningsafgift, som hvert år fastsættes af generalforsamlingen 


  b) Hvert medlem skal kvartårlig betale for valgt programpakke og/eller internet samt kontingent til dækning af udgifter til anlæggets drift såsom elforbrug, forsikringspræmier, Koda-/Copydan afgifter, vedligeholdelse, øvrige afgifter etc.

  Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

  Programpakkernes indhold sker i samarbejde med ASOM-Net/ den aktuelle program-leverandør, foreningen er medlem af, dersom der ikke er forslag fra generalforsamlingen, jf. §6 stk.4, om andet indhold. 

  Godkendte forslag i forbindelse hermed vil indgå i programpakker det kommende år. 

  Ønsker et medlem at foretage ændringer af de valgte tv-pakker og/eller internethastigheder, kan det ske med 1 måneds varsel fra førstkommende måneds begyndelse. Ved bestilling af ændret internethastighed eller større tv-pakke, betales ikke gebyr.  


  c) Medlemmerne er pligtige til at tåle, at eventuelle forstærkere og tilslutningsstandere placeres på, eller ved deres grund, samt de foranstaltninger, der er nødvendige for vedligeholdelse af anlæg og fødelinier. Denne pligt kan om nødvendigt, for antenneforeningens regning tinglyses, med respekt for tinglyst gæld.


  d) Kun en af foreningen godkendt installatør må foretage reparationer af anlægget. Dette gælder også brud på kabler, der løber på, eller ved medlemmets grund eller ejendom.


  e) Medlemmer er pligtige at holde deres modtagerapparater i en sådan stand, at defekter ikke kan genere de øvrige tilsluttede medlemmer.


  f) Hvis et medlem ønsker tilslutning til mere end én modtager, påhviler det medlemmet selv at betale sådanne ekstra udgifter, som dette måtte medføre.


  g) Såfremt de i nærværende love og vedtægter fastsatte regler og forpligtelser ikke overholdes, kan bestyrelsen med 8 dages varsel foranledige antenneanlæggets tilførsel af signal afbrudt. For genoplukning betales et gebyr, der fastsættes af generalforsamlingen.


  h) Bortset fra sådanne udgifter, der alene vedrører medlemmets modtager eller indvendige installation, henhører alle reparationer af anlægget under fællesudgifter, der afholdes af foreningens driftsregnskab. Medlemmerne er dog selv ansvarlige for beskadigelser, de selv måtte påføre de forbindelseskabler, forstærkere og tilslutningsstandere, der findes på egen grund.


  Sådanne beskadigelser skal i øvrigt straks meddeles til foreningens formand og den teknisk ansvarlige.

   

  §6 GENERALFORSAMLING:

  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes senest 01.maj. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle spørgsmål om forhandlingsmåde. 

  Alle former for generalforsamlinger indkaldes skriftlig ved brev eller mail med mindst 14 dages varsel, samt ved annoncering i Fanø Ugeblad og på antenneforeningens hjemmeside. Indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

   Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag, herunder fastlæggelse    af foreningskontingent  
  5. Fastsættelse af tilslutningsafgift, udmeldelsesgebyr, gebyr for genoplukning, rykkergebyr   og gebyr for pakkeskift.  
  6. Fastsættelse af honorarer til formand,  kasserer og teknisk ansvarlig 
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt opfordrer bestyrelsen hertil med angivelse af dagsorden. 

  Generalforsamlingen tager beslutninger med simpelt flertal, og lovændringer kan ske efter almindeligt stemmeflertal på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Ellers kræves ny generalforsamling, hvor lovændringerne kræver almindeligt stemmeflertal. Foreningen kan kun opløses på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Opløsningen kræver almindeligt flertal på begge generalforsamlinger. 

  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel. 

  AFSTEMNING VED FULDMAGT: 

  Et medlemskab kan ved skriftlig fuldmagt give stemme for et (1) andet medlemskab og kun et (1). En fuldmagt skal for at være gyldig, afleveres inden generalforsamlingens start.  


  §7 ADMINISTRATION OG BESTYRELSE:

  Foreningens daglige virksomhed ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvor 5 har fast bopæl i Sønderho, og 2 er sommerhusejere i Sønderho, uden fast bopæl. 

  Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen og afgår med 3 på lige år (2 med fast bopæl og en sommerhusejer i Sønderho, uden fast bopæl), og 4 på ulige år (3 med fast bopæl og en sommerhusejer i Sønderho, uden fast bopæl).  

  Genvalg kan finde sted.  

  Der vælges 3 suppleanter. 

  2 med fast bopæl og en sommerhusejer i Sønderho, uden fast bopæl. 

  Suppleanterne vælges for et år af gangen. 

  Bestyrelsen vælger selv iblandt sig en formand, en kasserer og en sekretær. De til enhver tid værende medlemmer, deler ligeligt foreningens gæld/formue. Enhver gældsbyrde kan dog maksimalt udgøre kr.5.000,- for det enkelte medlem, udover betalt tilslutningsafgift. 

  Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve et rykkergebyr, der følger kommunens takster, i forbindelse med restancer. Hvis restancen ikke er betalt senest ved anden rykkers betalingsfrist, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet. Følger af et medlems eksklusion, herunder økonomiske konsekvenser, er Sønderho Antenneforening uvedkommende.    

  Eventuelle retsstridigheder skal afgøres ved civilretten i Esbjerg efter dansk ret. 

  Bestyrelsen bemyndiges til at optage de for anlæggets udførelse og udvidelse nødvendige lån. 

  Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. 

  Der kan ydes honorar til foreningens formand, kasserer og teknisk ansvarlige. Størrelsen på honorarerne fastlægges på foreningens generalforsamling.  


  §8 REVISION OG REGNSKAB:

  Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret- eller registreret revisor til at revidere foreningens regnskab. 

  Regnskabet følger kalenderåret. Kontingentåret går fra 1.07 i regnskabsåret til 30.06 det følgende år.  

  Det reviderede regnskab skal være fremlagt 14 dage inden den årlige generalforsamling. 

  Foreningen tegner en bestyrelses- og kassereransvarsforsikring. 


  §9 UNDERSKRIFT:

  Ved sin underskrift underkaster medlemmet sig disse Love og Vedtægter med de dermed gældende rettigheder og forpligtelser. 


  §10 UDBYGNING:

  Bestyrelsen er bemyndiget til på et realistisk og økonomisk grundlag at bestemme i hvilken  

  rækkefølge ledningsnettet udbygges 

    

  Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 07.04.1987. 

  Ændret på generalforsamlingerne d. 08.03.1989 & d. 24.04.1989.  

  Ændret på generalforsamlingerne d. 08.03.2005 & d. 05.04.2005.  

  Ændret på generalforsamlingerne d. 12.03.2008 & d. 02.04.2008. 

  Ændret på generalforsamlingerne d. 10.03.2010 & d. 30.03.2010. 

  Ændret på generalforsamlingerne d. 01.03.2012 & d. 23.04.2012.  

  Ændret på generalforsamlingerne d. 10.03.2015 & d. 31.03.2015 

  Ændret på generalforsamlingerne d. 19.03.2017 & d. 12.04.2017 

  Ændret på generalforsamlingen d. 05.04.2023 

  Vedtaget på generalforsamlingen d. 27.03.2024 

  Vedtægterne i pdf. kan hentes her   
   

   

  Persondataforordningen for Sønderho Antenneforening, kan hentes HER

  Persondataforordningen for Sønderho Antenneforening, kan hentes HER

  GENERALFORSAMLING


  April 2024

  Referat fra generalforsamlingen den 27. marts 2024 kan læses her