OM OS

Sønderho Antenneforening blev etableret i 1987. Vi startede med 67 medlemmer og i dag er vi godt 460 medlemmer på fjernsynsdelen og knap 400 på internetdelen. Der er i årenes løb investeret betydeligt i at kunne dække såvel den gamle by som hele sommerhusområdet.

Bestyrelsens medlemmer


Sekretariat:
Sønderho Antenneforening
Sønderho Strandvej 10, Sønderho
6720 Fanø
e-mail: info@soenderho-af.dk


Formand:

Sten Andersen

Ved Bavnen 34

6720 Fanø

Tlf. 2251 4327

e-mail: sa@soenderho-af.dk


Kasserer:

Cathrine Steenberg

Sønder Land 19

6720 Fanø

Tlf. 2269 7296

e-mail: cathrine.klanen@gmail.com


Næstformand:

Bent Maigaard

Skræddermarken 20

6720 Fanø

Tlf. 3138 3454

e-mail: bm@soenderho-af.dkSekretær:

Helle Holm-Nielsen

Sønderho Strandvej 50A

6720 Fanø

Tlf. 4037 6269

e-mail: hellehn46@gmail.com


Bestyrelsesmedlemmer:

Søren Hjelm Nielsen

Nord Land 19

6720 Fanø

Tlf: 4035 7330

e-mail: hjelmxx@gmail.com


Andrijana Brinch

Nord Land 28, Sønderho
6720 Fanø
Tlf. 2426 5666
e-mail: andrijanabrinch@hotmail.com


Marius Nielsen
Landevejen 63, Sønderho
6720 Fanø
Tlf. 2489 5770
e-mail: mn@soenderho-af.dk

LOVE OG VEDTÆGTER FOR SØNDERHO ANTENNEFORENING

 • 1FORENINGENS NAVN:

Foreningens navn er ”Sønderho Antenneforening”.

 

 • 2FORENINGENS FORMÅL:

Foreningens formål er at oprette og drive et fællesantenneanlæg og bredbåndskabelanlæg for

husejere i Sønderho, inkl. sommerhusområder med det formål at:

 1. a) Modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler.
 2. b) Udbyde kapacitet til datatransmission (internet - kan udbydes excl. radio- og fjernsyns-

    kanaler)

 1. c) Udbyde andre serviceydelser som falder ind under anlæggets muligheder.

Udbud kan foretages af foreningen selv, eller ved tidsbegrænset overdragelse at kapacitet til tredjemand.

 

 • 3FORENINGENS HJEMSTED

Foreningens hjemsted er Sønderho, 6720 Fanø

 

 • 4FORENINGENS MEDLEMMER:

Som medlem kan optages enhver, som ejer en bolig i foreningens område og som erlægger den til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift, samt kontingent. Indmeldelsen og medlemskabet følger ejendommen/matrikel nummeret. Ved flere boligenheder på samme ejendom afgør bestyrelsen antallet af medlemskaber.

Udmeldelse skal ske  med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Ved udmeldelse skal medlemmet underskrive en af foreningen udarbejdet udmeldelsesformular og erlægge det til enhver tid, på generalforsamlingen fastsatte udmeldelsesgebyr.

Ved udmeldelse eller eksklusion er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. Ved eksklusion hæfter Sønderho Antenneforening ikke for de økonomiske og andre konsekvenser, som eksklusionen eventuelt medfører – herunder manglende internetforbindelse.

Har en ejendom tidligere været medlem af Sønderho Antenneforening, er det muligt at blive medlem igen ved at betale de faktiske omkostninger samt genoplukningsgebyr, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

Beløbet kan dog ikke overstige den aktuelle tilslutningsafgift.

 

 • 5 BESTEMMELSER VEDRØRENDE

ANTENNEANLÆG:

a For at blive medlem skal der betales en tilslutningsafgift, som hvert år fastsættes af

generalforsamlingen

 1. b) Hvert medlem skal kvartårlig betale for valgt programpakke og/eller internet samt kontingent til dækning af udgifter til anlæggets drift såsom elforbrug, forsikringspræmier, Koda-/Copydan afgifter, vedligeholdelse, øvrige afgifter etc.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Programpakkernes indhold sker i samarbejde med ASOM-Net/ den aktuelle program-leverandør, foreningen er medlem af, dersom der ikke er forslag fra generalforsamlingen, jf. §6 stk.4, om andet indhold.

Godkendte forslag i forbindelse hermed vil indgå i programpakker det kommende år.

Ønsker et medlem at skifte pakke, kan det ske med virkning fra et kvartals begyndelse med 40 dages varsel. Ved skift af programpakke betales det af generalforsamlingen besluttede gebyr.

 

 1. c) Medlemmerne er pligtige til at tåle, at eventuelle forstærkere og tilslutningsstandere placeres på, eller ved deres grund, samt de foranstaltninger, der er nødvendige for vedligeholdelse af anlæg og fødelinier. Denne pligt kan om nødvendigt, for antenneforeningens regning tinglyses, med respekt for tinglyst gæld.

 

 1. d) Kun en af foreningen godkendt installatør må foretage reparationer af anlægget. Dette

gælder også brud på kabler, der løber på, eller ved medlemmets grund eller ejendom.

 1. e) Medlemmer er pligtige at holde deres modtagerapparater i en sådan stand, at defekter ikke

kan genere de øvrige tilsluttede medlemmer.

 1. f) Hvis et medlem ønsker tilslutning til mere end én modtager, påhviler det medlemmet selv at

betale sådanne ekstra udgifter, som dette måtte medføre.

 1. g) Såfremt de i nærværende love og vedtægter fastsatte regler og forpligtelser ikke overholdes, kan bestyrelsen med 8 dages varsel foranledige antenneanlæggets tilførsel af

signal afbrudt. For genoplukning betales et gebyr, der fastsættes af generalforsamlingen.

 1. h) Bortset fra sådanne udgifter, der alene vedrører medlemmets modtager eller indvendige installation, henhører alle reparationer af anlægget under fællesudgifter, der afholdes af foreningens driftsregnskab. Medlemmerne er dog selv ansvarlige for beskadigelser, de selv måtte påføre de forbindelseskabler, forstærkere og tilslutningsstandere, der findes på egen grund.

Sådanne beskadigelser skal i øvrigt straks meddeles til foreningens formand og den teknisk

ansvarlige.

 • 6 GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes senest 01.maj. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle spørgsmål om forhandlingsmåde.

Alle former for generalforsamlinger indkaldes skriftlig ved brev eller mail med mindst 14 dages varsel, samt ved annoncering i Fanø Ugeblad og på antenneforeningens hjemmeside. Indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag, herunder fastlæggelse

    af foreningskontingent

 1. Fastsættelse af tilslutningsafgift, udmeldelsesgebyr, gebyr for genoplukning, rykkergebyr

    og gebyr for pakkeskift.

 1. Fastsættelse af honorarer til formand,

    kasserer og teknisk ansvarlig

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 2. Valg af revisor.
 3. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt opfordrer bestyrelsen hertil med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen tager beslutninger med simpelt flertal, og lovændringer kan ske efter almindeligt stemmeflertal på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Ellers kræves ny generalforsamling, hvor lovændringerne kræver almindeligt stemmeflertal. Foreningen kan kun opløses på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Opløsningen kræver almindeligt flertal på begge generalforsamlinger.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.

 

 

AFSTEMNING VED FULDMAGT:

Et medlemskab kan ved skriftlig fuldmagt give stemme for et (1) andet medlemskab og kun et (1). En fuldmagt skal for at være gyldig, afleveres inden generalforsamlingens start.

 

 • 7 ADMINISTRATION OG BESTYRELSE:

Foreningens daglige virksomhed ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvor 5 har fast bopæl i Sønderho, og 2 er sommerhusejere i Sønderho, uden fast bopæl.

Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen og afgår med 3 på lige år (2 med fast bopæl og en sommerhusejer i Sønderho, uden fast bopæl), og 4 på ulige år (3 med fast bopæl og en sommerhusejer i Sønderho, uden fast bopæl).

Genvalg kan finde sted.

Der vælges 3 suppleanter.

2 med fast bopæl og en sommerhusejer i Sønderho, uden fast bopæl.

Suppleanterne vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen vælger selv iblandt sig en formand, en kasserer og en sekretær. De til enhver tid værende medlemmer, deler ligeligt foreningens gæld/formue. Enhver gældsbyrde kan dog maksimalt udgøre kr.5.000,- for det enkelte medlem, udover betalt tilslutningsafgift.

Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve et rykkergebyr, der følger kommunens takster, i forbindelse med restancer. Hvis restancen ikke er betalt senest ved anden rykkers betalingsfrist, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet. Følger af et medlems eksklusion, herunder økonomiske konsekvenser, er Sønderho Antenneforening uvedkommende.  

Eventuelle retsstridigheder skal afgøres ved civilretten i Esbjerg efter dansk ret.

Bestyrelsen bemyndiges til at optage de for anlæggets udførelse og udvidelse nødvendige lån.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

Der kan ydes honorar til foreningens formand, kasserer og teknisk ansvarlige. Størrelsen på honorarerne fastlægges på foreningens generalforsamling.

 

 • 8 REVISION OG REGNSKAB:

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret- eller registreret revisor til at revidere foreningens regnskab.

Regnskabet følger kalenderåret. Kontingentåret går fra 1.07 i regnskabsåret til 30.06 det følgende år.

Det reviderede regnskab skal være fremlagt 14 dage inden den årlige generalforsamling.

Foreningen tegner en bestyrelses- og kassereransvarsforsikring.

 

 • 9 UNDERSKRIFT:

Ved sin underskrift underkaster medlemmet sig disse Love og Vedtægter med de dermed gældende rettigheder og forpligtelser.

 

 • 10 UDBYGNING:

Bestyrelsen er bemyndiget til på et realistisk og økonomisk grundlag at bestemme i hvilken

rækkefølge ledningsnettet udbygges

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 07.04.1987.

Ændret på generalforsamlingerne d. 08.03.1989 & d. 24.04.1989.

Ændret på generalforsamlingerne d. 08.03.2005 & d. 05.04.2005.

Ændret på generalforsamlingerne d. 12.03.2008 & d. 02.04.2008.

Ændret på generalforsamlingerne d. 10.03.2010 & d. 30.03.2010.

Ændret på generalforsamlingerne d. 01.03.2012 & d. 23.04.2012.

Ændret på generalforsamlingerne d. 10.03.2015 & d. 31.03.2015

Ændret på generalforsamlingerne d. 19.03.2017 & d. 12.04.2017.


Vedtægterne i pdf. kan hentes her

Persondataforordningen for Sønderho Antenneforening, kan hentes HER

Persondataforordningen for Sønderho Antenneforening, kan hentes HER

GENERALFORSAMLING


April 2023

Referat fra generalforsamlingen kan læses her

Formandens beretning kan læses her her